Školní vzdělávací program KOTVIČKA

V naší škole umožňujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami získávat vědomosti, dovednosti a návyky nutné k uplatnění v praktickém životě. 

Žáci se středně těžkým mentálním postižením, případně kombinovaným postižením, které jim nedovoluje prospívat dle vzdělávacích programů jiných systémů základního vzdělávání, jsou integrováni ve třídách pro žáky s lehkým postižením, vyučování ovšem probíhá podle odlišného vzdělávacího programu, vytvořeného dle RVP ZŠS Díl I.

Základní vzdělávání má žákům se středně těžkým mentálním postižením pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a usilovat o naplnění cílů základního vzdělávání. Vzhledem k výraznému snížení rozumových schopností a velmi opožděnému psychomotorickému vývoji jsou cíle vzdělávání přizpůsobeny omezeným možnostem těchto žáků. Snažili jsme se důkladným rozborem cílů a k nim příslušných kompetencí stanovit základní výchovné a vzdělávací strategie, které nám umožní tyto cíle naplňovat. Důležitou součástí každé strategie pro nás je i následná reakce, která by měla vést k rozvoji dané kompetence a v důsledku k postupnému přibližování se k cílům základního vzdělávání pro žáky se středně těžkým mentálním postižením.