Školní vzdělávací program KOTVA

Od 1.9.2019  žáci 9. ročníku naší školy spolu se svými pedagogy pracují podle Školního vzdělávacího programu KOTVA. Proč KOTVA? Tento název dal programu pedagogický sbor a vycházel přitom ze začátečních písmen slov, která se nám zdála velmi důležitá:

Komunikace – Otevřenost – Tolerance – Vůle – Aktivita.

Na tvorbě našeho vzdělávacího programu jsme jako kolektiv pracovali po dobu 2 let. Naším cílem bylo vytvořit program, který by žákům umožnil získat nejen znalosti a vědomosti, ale hlavně klíčové kompetence k uplatnění toho, co se naučí. V tom je hlavní rozdíl proti předchozím programům, kdy snahou bylo žáky naučit co nejvíce učiva, které bylo cílem vzdělávání.

Dnes by se pro nás učivo mělo stát prostředkem, jak žáky vést k dosažení klíčových kompetencíkompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní.
Cestou k dosažení těchto kompetencí jsou nové metody a formy výuky, které kladou značné nároky na pedagogy, ale měly by umožnit žákům více se podílet na svém vzdělávání a vést je k celkovému rozvoji jejich osobností. K naplnění našich cílů budeme potřebovat také spolupráci a podporu rodičů našich žáků, protože jen ve vzájemné součinnosti rodiny a školy, při jejich jednotném působení, je možné vést děti k jejich maximálnímu rozvoji.

S kompletním vzdělávacím programem KOTVA máte možnost se seznámit v naší škole, kde všem zájemcům z řad rodičů i veřejnosti rádi zodpovíme i případné dotazy, týkající se nového přístupu ke vzdělávání.

Mgr. Daniela Ročková – ředitelka školy, koordinátor ŠVP

Zaměření školy

 • V naší škole vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Umožňujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami získávat vědomosti, dovednosti a návyky nutné k uplatnění v praktickém životě.
 • Jsme škola s rodinnou atmosférou a vytváříme bezpečné klima pro všechny.
 • Vzhledem k rodinnému typu školy navazujeme s žáky bližší vztahy, což nám umožňuje poznávat, ovlivňovat, chápat a pracovat s individualitou každého žáka.
 • Preferujeme výuku pracovních činností, formujeme u žáků pozitivní vztah k práci, smysl pro odpovědnost a pravidelnost.
 • Používáme zajímavé, alternativní a tvořivé metody výuky, nabízíme spektrum rozšiřujících aktivit a činností (výlety, cyklovýlety, zážitkové pobyty v rámci projektu Rozvoj osobnosti, exkurze, programy v Paletě, apod.).
 • Učíme žáky znát a respektovat pravidla vzájemného soužití mezi lidmi.
 • Uvědomujeme si, že pro některé žáky je naše škola inspirující místo, kde se mohou pohybovat a chovat v bezpečných hranicích, zapojujeme je do každodenního chodu školy.
 • Poskytujeme dostatečný prostor žákům k zažití úspěchu a radosti z ocenění, posilujeme jejich zdravé sebevědomí, což dle našich zkušeností mívá příznivý dopad i na vztahy v rodinách žáků.
 • Rozvíjíme u žáků pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí, podílíme se společně na jeho ochraně (např. třídění odpadu, sběr plastových lahví, pravidelný úklid okolí školy a blízkého lesoparku).
 • Snažíme se zapojovat rodiče do života školy, nabízíme odbornou spolupráci a poradenství.

Hodnocení žáka ve škole

Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Cílem hodnocení je poskytnout žákovi, rodičům i pedagogům zpětnou vazbu, která informuje o tom, jak žák danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Hodnocení vychází z posouzení míry osvojení si očekávaných výstupů v jednotlivých předmětech. Nedílnou součástí komplexního hodnocení žáka ve škole je také hodnocení jeho chování a projevů po celou dobu školní docházky.

Toto hodnocení je součástí našeho školního řádu, celé znění najdete v klasifikačním řádu uveřejněném na našich webových stránkách (odkaz školní řád).


logo školy

Aktuality

!!! PEVNÉ TELEFONNÍ LINKY JSOU OPĚT FUNKČNÍ !!!

Kontakt

Ředitelna: 466 304 934

Vedoucí školní jídelny: 466 303 757
774 626 503

Mateřská škola: 608 653 986
Podrobné kontaktní údaje >>
Napište nám >>