Školní řád

 • Jsme rádi, že jsi žákem Základní školy a mateřské školy Pardubice, A. Krause 2344.
 • Jsi osobností, která chce být spravedlivým partnerem ostatním.
 • Aktivně se zúčastňuj školní práce.
 • Žádné dveře ve škole ti nezůstanou uzamčeny. Využívej vybavení školy.
 • Dodržuj školní pravidla.
 • Chraň svoji školu i své věci.
 • Jsi svobodný žák, který se rozhoduje.
 • Škola je tvá povinnost a má svůj řád, který musíš dodržovat.
 • Ve škole a na školních akcích za tebe zodpovídáme. Pomoz nám!
 • I vyučování má svá pravidla k dodržování – máš právo na kvalitní vzdělávání!
 • Starej se o své školní dokumenty.
 • Kdy do školních kanceláří.
 • Školní jídelna je tu pro tebe.
 • Nezapomeň dát o sobě vědět.
 • Dbej o bezpečnost a předcházej úrazům. STOP návykovým látkám!
 • Využívej školní demokracii ve škole i ve třídě.
 • Dodržuj školní řád.
 • V době poledních přestávek máš možnost výběru.

 • Jsme rádi, že jsi žákem Základní školy a mateřské školy Pardubice, A. Krause 2344.
  K docházce na Základní školu a mateřskou školu Pardubice, A. Krause 2344 ses rozhodl se svými rodiči svobodně s vědomím práva vybrat si školu, kde chceš získat základní vzdělání. Z toho plyne, že jsi si svobodně zvolil dodržovat povinnosti a využívat podmínek pro práci ve škole.
 • Jsi osobností, která chce být spravedlivým partnerem ostatním.
  Respektujeme, že jsi jedinečnou osobností, ale stejně tak respektuj i ty své spolužáky a zaměstnance školy. Chceme, aby mezi tebou, spolužáky a učiteli byl partnerský vztah, podložený vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností. Hrubé slovní, neverbální a úmyslné fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči zaměstnancům školy se vždy považují za závažné porušení povinností tímto řádem.
 • Aktivně se zúčastňuj školní práce.
  Vzdělání v naší škole dosáhneš aktivním zapojením do výuky, samostatným přemýšlením a vlastní snahou. Nejsi pasivním polykačem informací a dat, ale aktivním spoluhráčem ve vyučování. Pak uvidíš, že do školy budeš chodit rád.
 • Využívej vybavení školy.
  Máš právo využívat veškeré místnosti určené k výuce, materiální vybavení školy a  další dostupné prostředky, které škola vlastní ke vzdělávání dětí. Vše můžeš využívat s vědomím dospělého pracovníka školy. Zodpovídáš však za ztrátu, zničení nebo poškození půjčené a tebou využívané školní pomůcky. Při návštěvách se řiď řádem jednotlivých místností.
 • Dodržuj školní pravidla.
  Ve škole i na veřejnosti se chováš tak, abys svým jednáním nepoškozoval jméno svých rodičů ani jméno školy. Tvoje chování, chování tvých rodičů a pracovníků školy jsou výsledkem vzájemné dohody. Všichni usilují o dodržování základních společenských pravidel:

Vstoupil jsi – pozdrav.
Odcházíš – rozluč se.
Chceš-li – řekni prosím.
Dostaneš-li – řekni děkuji.
Používej i ostatní „kouzelná“ slova, která k sobě lidi přibližují.
Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor.
Nikomu neubližuj – jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu.
Nenič – každá věc, která Ti posloužila, poslouží i druhým.
Netrap se – všechny dveře jsou zde otevřené, proto se přijď rozdělit o každou bolest i radost.
Mluv pravdu – lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.
Važ si sám sebe i druhých – v životě je důležité znát cenu svou i druhých.
Nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo činěno tobě!
Neboj se překonávat překážky, neboj se neúspěchu.

 • Chraň svoji školu i své věci.
  Společně s  pracovníky školy udržuješ pořádek a čistotu ve škole, v budově školy se přezouváš, zacházíš opatrně s učebnicemi, školními potřebami a  pomůckami. Poškodíš-li svévolně majetek školy, žáků, učitelů či jiných osob, bude projednána s rodiči náprava – uvedení do původního stavu. Bezdůvodně nenos do školy peníze a cenné předměty! Místo pro bezpečné uložení cenných věcí (mobilní telefony, velké peněžní částky…) máš ve sborovně nebo u vyučujícího. V případě, že cennosti neuložíš do bezpečí, jsi sám zodpovědný za případnou ztrátu. Ztráty věcí neprodleně ohlásíš učiteli nebo některému dospělému.
 • Jsi svobodný žák, který se rozhoduje.
  O přestávkách máš právo na odpočinek – relaxaci a volný čas – na hru a řídíš se všemi pokyny dospělého, který má dohled. Velkou přestávku trávíš na zahradě školy, dodržuješ zde stanovená pravidla.
 • Škola je tvá povinnost a má svůj řád, který musíš dodržovat.
  Chodíš do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastníš se činností, které ředitel školy vyhlásí jako povinné. Docházka do zájmových útvarů a  školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Škola pro vstup je otevřena 20 minut před začátkem dopoledního vyučování. Přicházíš do školy nejméně 15 minut před zahájením školního dne a nejpozději 5 minut před zahájením vyučování jsi na svém místě ve třídě. Oděvy a obuv si odkládáš v šatnách. V budově nenosíš žádné pokrývky hlavy (čepice, šátky, kšilty, apod). Šatnu své třídy při příchodu i odchodu zamykej, tím předcházíš ztrátám. Na schodišti chodíš zásadně vpravo. Odchod a příchod na mimoškolní akce organizuje doprovázející učitel. Do školní družiny přicházíš pod vedením vychovatelky ŠD. Příchod do školy v době vyučování je možný hlavním vchodem – zvonky do kanceláří školy a sborovny. Ve škole se přezouváš do hygienicky vhodné obuvi a do tělocvičny je povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi pro vnitřní použití s nebarvící podrážkou. Účastníš se i akcí školy organizovaných mimo budovu, při kterých dodržuješ pravidla silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Pokud zaspíš nebo přijdeš na sraz pozdě, je tvojí povinností dostavit se do školy a hlásit se u ředitelky nebo její zástupkyně. Odchod a příchod na mimoškolní akce organizuje doprovázející učitel.
 • Ve škole a na školních akcích za tebe zodpovídáme. Pomoz nám!
  V  době vyučování, činnosti školní družiny a zájmových útvarů odcházíš jen se souhlasem pedagogického pracovníka – neopouštíš svévolně školní budovu nebo třídu, a to i při akcích mimo areál školy.
 • I vyučování má svá pravidla k dodržování – máš právo na kvalitní vzdělávání!
  Vyučování na celé škole může také probíhat v projektech, blocích, epochách a  podobně. Začátek hodin určuje zvonění, délku vyučovací jednotky určuje učitel. Po zazvonění jsi na určeném místě (např. podle zasedacího pořádku) a máš připraveny všechny potřebné věci k vyučování. Jestliže ses nemohl z vážných důvodů připravit na vyučování nebo jsi nebyl přítomen v minulé hodině, omluvíš se na začátku vyučovací hodiny. Nedostaví-li se vyučující 5 minut po zahájení hodiny do třídy, oznámí toto určený žák ve třídě v ředitelně nebo v kanceláři zástupce ředitele školy. Při vyučování zachováváš klid, aktivně se účastníš práce v hodině a udržuješ své pracovní místo v pořádku a  čistotě. Do třídy, která není připravena na vyučování, nevstupuješ. Máš právo na kvalitní vzdělávání. Po skončení vyučování ve třídě máš se spolužáky za povinnost uklidit místnost, ve které jste se učili. Zadané úkoly si zapisuješ. Učitel má právo změnit začátek a délku vyučovací jednotky, přičemž musí dbát na hygienické potřeby žáků a jejich právo na relaxaci. Docházka do zájmových útvarů je pro přihlášené povinná, odhlásit se můžeš prostřednictvím písemné žádosti rodičů pouze ke konci 1. pololetí.  Mobilní telefon můžeš mít zapnutý pouze o  přestávkách a nesmíš pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez souhlasu nahrávané osoby. Při vyučovací hodině mobilní telefon nesmíš používat a máš ho vypnutý. Telefon ani jiné elektronické zařízení si nenabíjíš ve škole.
 • Starej se o své školní dokumenty.
  Pravidelně nosíš do školy žákovskou knížku, kterou předkládáš na vyzvání vyučujícímu. Žákovskou knížku udržuješ v pořádku. Ztrátu ŽK neprodleně oznámíš TU a zajistíš si vystavení duplikátu.
 • Kdy do školních kanceláří.
  K potvrzování různých listin a osobních záležitostí je určena velká přestávka (od 9.45 hod).
 • Školní jídelna je tu pro tebe.
  Máš právo na polední přestávky, při kterých se můžeš stravovat ve školní jídelně. Právo stravovat se ve školní jídelně má ten, kdo má zaplacené obědy. Na oběd odcházíš samostatně nebo v doprovodu dospělého. Ve školní jídelně se řídíš pokyny zaměstnanců školy. V jídelně dodržuješ pravidla stolování. Při nevhodném chování můžeš být z jídelny vykázán, ale nárok na zaplacený oběd neztrácíš.
 • Nezapomeň dát o sobě vědět.
  Pokud budeš svoji nepřítomnost znát předem, požádají o tvé uvolnění z vyučování rodiče. V případě, že Tě omlouvá sourozenec, bude omluvenka od rodičů vždy písemná. Povolení jednodenní absence uděluje třídní učitel, o  povolení delší absence je nutno žádat ředitele školy písemně (s vyjádřením třídního učitele). Uvolnění z jednotlivých hodin poskytnou třídní učitelé pouze na písemnou žádost rodičů v žákovské knížce. Odcházíš ze školní budovy se souhlasem třídního učitele nebo vyučujícího posledního předmětu, po kterém odcházíš. V případě nepřítomnosti třídního učitele uvolňuje žáky učitel pověřený zastupováním. Tvou nepřítomnost omlouvají Tví rodiče osobně, telefonicky nebo písemně nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku absence a po ukončení opět písemně v žákovské knížce nejdéle do dvou pracovních dnů po příchodu do školy. Za kalendářní dny jsou považovány všechny dny v týdnu (tzn. soboty, neděle, svátky, státní svátky, apod.). Škola má právo vyžádat si od zákonných zástupců žáka doložení nepřítomnosti včetně lékařského potvrzení.
 • Dbej o bezpečnost a předcházej úrazům. STOP návykovým látkám!
  Do školy nevpouštíš žádnou cizí osobu; pokud se někdo domáhá vstupu, oznámíš to ihned zaměstnanci školy. Šetříš zařízení školy a neprodleně hlásíš zaměstnanci školy zjištěné poškození nebo zničení věcí, které jsou majetkem školy, závady na osvětlení, vodovodním rozvodu a elektroinstalaci. Bez svolení učitele nemanipuluješ s audiovizuálními a dalšími pomůckami ve třídě a učebnách. Řídíš se řády učeben. Před akcemi mimo školu a před zahájením odborného vyučování budeš poučen o bezpečnosti a hygieně. Při odborné výuce zachováš vždy příslušné bezpečnostní předpisy. Při pobytu ve škole se chovej tak, abys neohrozil zdraví svoje ani svých spolužáků, či jiných osob. Do školy nenos žádné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit zranění tobě, ostatním nebo materiální škodu. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde, ihned ohlas zaměstnanci školy. Do školy nesmíš přinášet, nabízet či zde užívat návykové látky, a to i v areálu školy či mimo něj na školních akcích. Úraz neprodleně ohlas učiteli nebo některému dospělému.
 • Využívej školní demokracii ve škole i ve třídě.
  Ve škole pracuje žákovská rada jako další součást vlivu žáků na dění ve škole. Zástupce do žákovské rady vysílají jednotlivé třídy. O činnost v  žákovské radě mohou projevit zájem i jednotlivci. Žákovská rada je orgánem žáků, který umožňuje demokratickou cestou hledat a nalézat nejvhodnější řešení jejich problémů, uspokojování jejich potřeb a zájmů. Žákovská rada spolupracuje s ředitelem školy, pedagogy, školskou radou a předává jim své návrhy a připomínky. Školská rada nebo ředitel školy jsou povinni se těmito návrhy a připomínkami zabývat a reagovat na ně. Volby do samosprávných orgánů žáků probíhají na začátku volebního období v září nového školního roku. V každé třídě si žáci zvolí třídní radu, která mimo jiné plní určené služby ve třídě.
 • Dodržuj školní řád.
  Vážné porušení tohoto řádu ze strany žáka je důvodem pro kázeňské opatření, svolání výchovné komise s rodiči žáka a případně zahájení jednání o jeho další školní docházce s rodiči nebo s institucemi, ke kterým má škola oznamovací povinnost.
 • V době polední přestávky máš možnost výběru.
  V době polední přestávky můžeš pobývat v budově školy na místě určeném zaměstnancem, který vykonává dohled. Pokud odcházíš ze školy, odpovídáš za svoji bezpečnost sám, škola za tebe v tuto dobu neručí. Zpět na odpolední vyučování nebo na kroužek přicházíš do školy včas. Délku polední přestávky máš zapsanou v rozvrhu hodin v žákovské knížce.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

KLASIFIKACE

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání v platném znění a některých náležitostech plnění povinné školní docházky vydávám jako statutární orgán školy tento klasifikační řád. Klasifikační řád je součástí Školního řádu podle § 30 odst. 2 školského zákona.

II. ZÁSADY HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU

1) Zásady hodnocení vzdělávání

 • Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Cílem hodnocení je poskytnout žákovi, rodičům i pedagogům zpětnou vazbu, která informuje o tom, jak žák danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje.
 • Klasifikace je jednou z forem hodnocení, provádí se průběžně a celkově na konci každého pololetí.
 • Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení.
 • Pedagog dodržuje zásady pedagogického taktu. Neklasifikuje žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden. Smyslem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech, ale ohodnotit to, co žák umí. Přednost dává pozitivnímu hodnocení.
 • Při klasifikaci a hodnocení zohledňuje učitel druh a stupeň postižení, zdravotní stav, individuální a věkové zvláštnosti a přihlíží ke kvalitě jeho výchovného prostředí.
 • Případy mimořádného zhoršení prospěchu a nedostatky v chování žáků se projednají v pedagogické radě.

2) Zásady hodnocení chování

 • Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
 • Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
 • Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit výchovné opatření.
 • Udělování pochval, jiných ocenění a ukládání výchovných opatření je podloženo respektováním školního řádu.
 • Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.
 • Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení výchovného opatření a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.
 • Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení výchovného opatření se zaznamenává
  do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamenává na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.
 • Ředitel školy může v případě závažného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku (§31 ŠZ).
 • Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka.

III. ZÁSADY PRO POUŽITÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ

 • Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně   za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka.
 • Na základě žádosti zákonného zástupce o použití slovního hodnocení rozhodne               v odůvodněných případech ředitel školy.
 • Pedagog hodnotí osobní pokrok žáka, porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.
 • Při použití slovního hodnocení vychází pedagog z kritérií uvedených v klasifikačních stupních. Pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení se slovní hodnocení převede do klasifikace, podle které se určí stupeň celkového hodnocení.

IV. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáka

 • Sebehodnocení žáka je přirozenou součástí procesu hodnocení. Hodnocení pedagoga a sebehodnocení žáka tvoří funkční celek.
 • Pedagog vede žáka k dovednosti hodnotit sebe sama v souladu s jeho zdravým sociálním a psychickým vývojem. Sebehodnocením se žák učí důležité životní kompetenci.
 • Sebehodnocení žáka s argumentací zpravidla předchází hodnocení pedagoga s jeho argumentací. Žáci si průběžně zvykají na situace, kdy sebehodnocení je porovnáváno s hodnocením pedagoga nebo jiného žáka či skupiny žáků.

V. Kritéria hodnocení žáků

1.Hodnocení vzdělávání žáka

 • Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem na vysvědčení stupni prospěchu:
  • 1 – výborný
  • 2 – chvalitebný
  • 3 – dobrý
  • 4 – dostatečný
  • 5 – nedostatečný
 • Při hodnocení žáka podle odstavce 1 jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka a jeho přístup ke vzdělání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
 • Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
 • Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje jejich výkon.
 • Do známky z vyučovacího předmětu nezahrnujeme hodnocení chování žáka.
 • Klasifikační stupeň vzdělávání stanovíme souhrnem tří základních sledovaných oblastí, (viz. tabulka č. 1: Klasifikační stupně pro hodnocení vzdělávání).
 • Pro hodnocení předmětu Rozvoj osobnosti užíváme speciální tabulku klasifikace (viz.tabulka č. 2: Klasifikační stupně pro hodnocení předmětu RO).

Tabulka č.1: Klasifikační stupně pro hodnocení vzdělávání

STUPEŇ                                                  kritéria
OVO – požadovaná úroveň samostatnost osobní přístup žáka
výborný žák splnil zadání s drobnými nedostatky žák pracuje samostatně žák je aktivní, projevuje zájem, na vyučování je pravidelně připraven
chvalitebný žák splnil zadání s drobnými nedostatky nebo chybami žák pracuje samostatně s občasnou podporou žák je často aktivní, většinou projevuje zájem, na vyučování bývá připraven
dobrý žák splnil zadání s chybami nebo nedostatky žák pracuje s podporou žák bývá aktivní, občas projevuje zájem, na vyučování je převážně připraven
dostatečný žák splnil zadání se závažnými chybami nebo nedostatky žák pracuje s trvalou podporou a pomocí žák je převážně pasivní, projevuje minimální zájem, na vyučování bývá zřídka připraven
nedostatečný žák nesplnil zadání žák samostatně nepracuje žák je pasivní, bez zájmu, na vyučování není připraven

Tabulka č. 2: Klasifikační stupně pro hodnocení předmětu RO

STUPEŇ                                                 kritéria
teoretické zvládnutí tématu praktické uplatňování teorie zapojení žáka   ve skupině
výborný žák zvládá teorii s drobnými nedostatky žák uplatňuje s drobnými chybami v praxi teoretické poznatky, pojmenuje nedostatky a chyby žák se zapojuje samostatně a aktivně
chvalitebný žák zvládá teorii s drobnými nedostatky a chybami žák většinou uplatňuje v praxi teoretické poznatky, pojmenuje nedostatky a chyby žák se většinou zapojuje aktivně a samostatně
dobrý žák zvládá teorii s chybami žák občas nebo s podporou uplatňuje v praxi teoretické poznatky, pojmenuje nedostatky a chyby žák se občas zapojuje
dostatečný žák zvládá teorii se závažnými chybami žák uplatňuje s podporou v praxi teoretické poznatky žák se zapojuje příležitostně,
na pokyn
nedostatečný žák nezvládá teorii žák neuplatňuje v praxi teoretické poznatky žák se nezapojuje

2. Hodnocení chování žáka

 1. Při použití klasifikace se chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnotí   na vysvědčení stupni. Klasifikační stupeň z chování stanovíme podle kritéria, ve kterém žák dosáhl nejnižšího stupně. (viz tabulka: Klasifikační stupně pro hodnocení chování).

Tabulka: Klasifikační stupně pro hodnocení chování

STUPEŇ KRITÉRIA
Dodržování školních a třídních pravidel Chování ke spolužákům a dospělým
Velmi dobré Žák respektuje školní a třídní pravidla, chová se podle nich Žák respektuje dospělé a spolužáky
Uspokojivé Žák se opakovaně dopouští drobných přestupků, za které již obdržel důtku či se dopustil hrubého porušení školních nebo třídních pravidel Žák převážně respektuje dospělé a spolužáky
Neuspokojivé Žák zřídka respektuje školní a třídní pravidla či se dopustil velmi hrubého porušení školních nebo třídních pravidel Žák zřídka respektuje dospělé a spolužáky

2. Výchovná opatření
Ocenění:

 • ústní ocenění před ostatními žáky
 • písemné ocenění třídního učitele (vysoký výkon, soustavné plnění školních povinností na vysoké úrovni, pomoc slabšímu, spolehlivě vykonávaná služba, výrazné zlepšení v některé oblasti, mimořádný čin, reprezentace školy apod.)
 • písemné ocenění ředitele školy (mimořádné plnění školních povinností na vysoké úrovni, mimořádný výkon, výrazné zlepšení a udržení vysokého nasazení atd.)
 • věcná odměna (mimořádný čin, reprezentace školy, aktivity k ochraně životního prostředí, soutěže, závody atd.)
 • prezentace úspěšných žáků naší školy

Opatření k posílení kázně:

 • ústní napomenutí vyučujícím (drobné porušení pravidel)
 • písemné napomenutí vyučujícím (porušení pravidel)
 • písemné napomenutí třídním učitelem do žákovské knížky (porušení pravidel)
 • písemná důtka třídního učitele (vážné nebo drobné, ale opakované, porušování pravidel)
 • písemná důtka ředitele školy (závažné porušení pravidel či další porušení po udělení důtky tř. uč.)
 • svolání výchovné komise školy (projednání chování žáka, neomluvené absence)

3. Udělení pochvaly ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení
za pololetí, v němž bylo uděleno.

3. Plnění povinné školní docházky v zahraničí, v zahraniční škole na území České
republiky nebo v evropské škole

1. Žák může plnit povinnou školní docházku také

 • ve škole mimo území České republiky
 • formou individuální výuky v zahraničí
 • v zahraniční škole na území České republiky
 • ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky nebo konzulárním úřadu České republiky.

2. Povinnosti a práva zákonných zástupců a žáka týkající se lhůt konání a průběhu zkoušek, obsahu zkoušek, doložení vysvědčení ze školy mimo území ČR, překladu vysvědčení, vydání vysvědčení, pokračování plnění povinné školní docházky v kmenové škole a zařazení do příslušného ročníku se řídí dle průběhu plnění povinné školní docházky dle odstavce 1., dále je upravuje školský zákon a vyhl. č.48/2005 Sb., o základní škole, v platném znění.

3. Zkouška se koná na základě žádosti zákonného zástupce a je komisionální.

4. Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitel zkoušející školy v souladu se školním vzdělávacím programem. Se stanoveným obsahem a rozsahem zkoušky seznámí ředitel zkoušející školy s dostatečným časovým předstihem zákonného zástupce žáka, nejpozději však při stanovení termínu zkoušky.

5. O zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

6. V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, může požádat o přezkoušení.

VI. ZÁSADY PRO STANOVENÍ CELKOVÉHO HODNOCENÍ ŽÁKA  NA VYSVĚDČENÍ

 1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.
 2. Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen „klasifikace“), slovně nebo kombinací obou způsobů.
 3. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.
 4. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
 • prospěl(a) s vyznamenáním
 • prospěl(a)
 • neprospěl(a)
 • nehodnocen(a)

5.   Žák je hodnocen stupněm:

 • prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků  (§ 14 odst. 2 vyhl.48/2005),
 • prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,
 • neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí,
 • nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.

6. Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn,   uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn(a)“.

7. Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani v náhradním termínu21), uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „nehodnocen(a)“.

VII. ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO KLASIFIKACI A HODNOCENÍ

1. Podklady pro klasifikaci

1. Podklady pro klasifikaci získává učitel zejména:

 • soustavným sledováním výkonů žáka v průběhu vyučování
 • s různými způsoby prověřování vědomostí, dovedností a návyků (praktické, pohybové, ústní, písemné)
 • analýzou výsledků aktivit žáků, celkovou sociální vyspělost a samostatnost
 • konzultacemi s ostatními učiteli, vychovateli, případně pracovníky pedagogicko-psychologické poradny

2. Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce zúčastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.

3. Žák je v předmětu s týdenní časovou dotací 1 hodina klasifikován v daném pololetí minimálně ze dvou získaných známek. U předmětu s více hodinovou týdenní dotací je žák klasifikován        z více než dvou známek za každé čtvrtletí – počet známek je úměrný týdenní časové dotaci předmětu.

2. Postup při klasifikaci a hodnocení

 1. Učitel soustavně vede evidenci o klasifikaci žáka.
 2. Při klasifikaci a hodnocení přihlíží učitel k úsilí vynaloženému žákem, jeho postojům k učení, snaze žáka a k jeho postižení. V odůvodněných případech lze žáka neklasifikovat, o čemž rozhodne ředitel na základě návrhu třídního učitele, případně odborného posudku PPP nebo odborného lékaře.
 3. Učitel informuje nejméně každé čtvrtletí zákonné zástupce žáka o jeho prospěchu a chování. V případě zhoršení prospěchu nebo chování žáka informuje učitel zákonného zástupce neprodleně.
 4. Ředitel školy dbá na jednotnost hodnotících měřítek všech učitelů.
 5. Při klasifikaci žáka, který nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období navštěvoval školu při zdravotnickém zařízení a byl tam klasifikován, se po návratu do kmenové školy respektuje návrh klasifikace školy při zdravotnickém zařízení.
 6. Přestupuje-li žák na jinou školu, poskytne škola, kterou žák opouští, této škole písemnou zprávu o jeho chování, docházce a klasifikace v jednotlivých vyučovacích předmětech.

3. Postup do vyššího ročníku a opakování ročníku

 1. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
 2. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby jeho hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději, do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani  v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
 3. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději  do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
 4. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomu to žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.
 5. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádosti jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

VIII. PODROBNOSTI O KOMISIONÁLNÍCH A OPRAVNÝCH ZKOUŠKÁCH

 1. Komisionální přezkoušení
  Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.
 2. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle klasifikačního řádu školy. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. (§52, 53 ŠZ).
 3. Komisi pro komisionální přezkoušení (dále jen „přezkoušení“) jmenuje ředitel školy;         v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
 4. Komisi pro komisionální přezkoušení (dále jen „přezkoušení“) jmenuje ředitel školy;         v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná a tvoří ji: předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy, zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu, přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
 5. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.     O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
 6. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.
 7. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem

2. Opravné zkoušky

 1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
 2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
 3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. Pro složení komise a její činnost platí ustanovení kapitoly VIII. bod 3.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Žáky školy s tímto klasifikačním řádem seznámí třídní učitelé. O seznámení se provede zápis do třídní knihy.
 2. Žáci s LMP se vzdělávají podle Školních vzdělávacích programů „KOTVA“ (dle přílohy LMP),  „KOTVA I“; jsou hodnoceni i dle kapitoly 6 těchto programů.
 3. Zákonní zástupci žáků jsou informováni o obsahu klasifikačního řádu na podzimních třídních schůzkách. Klasifikační řád, který je součástí školního řádu, je zveřejněn též na internetových stránkách školy na adrese: www.skolakr.cz.
 4. Změny a doplňky tohoto klasifikačního řádu mohou být písemně vydávány po projednání v pedagogické radě a schválení školskou radou.


Aktuality

16.5.2019 Cvičení OČMS

23.5.2019 9 – 12 hod. – Atletické dopoledne Bez Bariér

Kontakt

Kancelář školy: 466 304 934
  466 303 757
Mateřská škola: 608 653 896
Školní jídelna: 774 626 503
Podrobné kontaktní údaje >>
Napište nám >>