Školní psycholog je odborník, který je připraven a ochoten Vám poskytnout široké spektrum služeb.

Je zaměstnancem školy, jeho služby jsou pro žáky školy a jejich rodiče, jakož i pro pedagogy školy zdarma. Zjištěné skutečnosti podléhají zákonům na ochranu osobnosti.

Náplň práce – služby:

 • podpora žáků, rodičů (zákonných zástupců), pedagogů (například doprovod a pomoc při řešení individuálních problémů související především s výchovnými a výukovými problémy, aj.)
 • psychologická intervence (pomoc v krizových situacích)pro žáky, rodiče a pedagogy
 • Individuální poradenské psychologické konzultace žákům, rodičům, pedagogům (například doporučení vhodných postupů při výchově, aj.)
 • individuální, komunitní nebo skupinová práce s vybranými žáky, rodiči (například práce se žáky s osobními problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání, aj.)
 • diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro tvorbu nápravných programů
 • realizace a metodická pomoc při tvorbě preventivních programů školy
 • pomoc pedagogickému sboru spoluvytvářet lepší podmínky pro eliminaci nevhodného chování a jednání žáků, školního neúspěchu žáků
 • Participace při vedení třídního kolektivu (například zjistit individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žák, aj.)
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • vedení odborných záznamů
 • kooperace s odborníky týmu školského pracoviště
 • zvýšená pozornost dětem z rodin s nízkou socio-kulturní úrovní a ve spolupráci s dalšími odborníky návrh opatření k eliminaci tohoto faktoru
 • kooperace s dalšími institucemi (OSPOD, Policie, Amalthea, DDÚ, SVP Pyramida, soudy apod.).
 • e-poradna (lze anonymně) pro žáky, rodiče
 • schránka důvěry

(ostatní služby dle individuální domluvy)

Jak se objednat:

osobně, emailem, zasláním vyplněného pole na stránkách školy www.skolakr.cz

Přímý kontakt:

psycholog@skolakr.cz

Konzultační hodiny:

  dopoledne odpoledne
Pondělí 7:30 – 13:30 14:00 – 16:00
Úterý    
Středa 7:30 – 13:30 14:00 – 16:00
Čtvrtek    
Pátek – sudý týden 7:30 – 13:30 14:00 – 16:00

Unie psychologických asociací ČR

Užitečné odkazy:

http://www.upacr.cz/index.php?lng=cs&kap=society

Asociace školní psychologie
http://www.lfhk.cuni.cz/mares/sp/index.htm

Institut pedagogicko – psychologického poradenství ČR
http://www.ippp.cz/

Centrum duševního zdraví
www.cdzd.cz

Mediace
www.mediace-pce.cz

Pedagogicko – psychologická poradna Pardubice
http://www.ppp-pardubice.cz/uvod/

Společnost postižených epilepsií
http://www.spolecnost-e.cz/

Rodiče
http://www.rodina.cz/
http://aperio.cz/

Šikana
http://www.sikana.org/

Drogy
http://www.drogy.net/
http://www.drogy-info.cz/index.php/o_nas

Změna
http://www.stopstigmapsychiatrie.cz/index.php

Skoropsycho
http://skoropsycho.bloger.cz/