Školní jídelna zajišťuje stravování dětí, žáků a zaměstnanců Základní školy a mateřské školy A.Krause, Mateřské školy Raisova ulice.

  • Kapacita: 130 jídel
  • Provoz: 7:30 – 15:30

Ceny za stravování

1.skupina – strávníci 3 – 6 let celodenní MŠ 36,-
polodenní MŠ 28,-
2. skupina – strávníci 7 – 10 let celodenní MŠ 40,-
polodenní MŠ 32,-
oběd 24,-
3. skupina – strávníci 11 – 14 let oběd 26,-
4. skupina – strávníci 15 a více let oběd 28,-
dospělí 28,-

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle uvedených skupin. Školní rok trvá vždy od 1.9. do 31.8. následujícího roku.

Platby

  • Stravné Základní školy a mateřské školy A. Krause je prováděno hotovostní platbou v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo bezhotovostní platbou na účet školy v ČSOB Pardubice.
  • Stravné Mateřské školy Raisova ulice je prováděno bezhotovostní platbou na účet školy v ČSOB Pardubice.

Číslo účtu: 101055721/0300
Var.symbol: přidělen

Přihlášku ke stravování si můžete stáhnout na našich stránkách. Svým podpisem na přihlášce ke stravování souhlasíte s použitím rodného čísla jako variabilního symbolu v případě úhrady na účet školy. Tento VS slouží výhradně pro potřeby školy po dobu stravování ve školní jídelně. Pokud nechcete uvést rodné číslo, obraťte se na ředitelství školy k dalšímu jednání.

Odhlášení obědů

Odhlášky se přijímají den předem do 12 hodin ústně nebo na telefonicky na čísle 774 626 503, 466 304 934, 466 303 757. Není-li dítě odhlášeno včas, započítává se částka za stravování nebo si mohou rodiče nemocných dětí vyzvedávat obědy do jídlonosičů a to pouze první den nemoci (vydávání jídla do skleněných nádob není povoleno).

Výdej jídla

Dopolední svačina 8:30
Oběd 11:45 – 13:45
Odpolední svačina 14:15

Jídelní lístek

Je vyvěšen ve školní jídelně‚ ve školní družině, na nástěnce mateřské školy a rovněž je dostupný na stránkách školy. Jídelní lístek sestavuje vedoucí ŠJ s kuchařkami podle zásad racionální výživy.

  • Vedoucí ŠJp. Marie Kosňovská
  • Kuchařkyp. Venuše Hochmanová, p. Petra Mládková

DOBROU CHUŤ

Od 13.12.2014 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU
č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách, ze kterého vyplývá povinnost uvádět přítomnost alergenů v jídelníčku.

Tabulku alergenů naleznete zde.

Novelizace zákona 110/1997 Sb. o potravinách nám od 1.1.2017 ukládá v § 9a  povinnost uvádět hmotnost pokrmů, přestože  nebyla prozatím vydána prováděcí vyhláška.

Tabulku množství pokrmů naleznete zde.