Mateřská škola

Seznámení zákonných zástupců s informacemi o opatřeních a podmínkách provozu MŠ k zahájení školního roku 2020/2021, platných ke dni 1. 9. 2020

 1. Všechna uvedená pravidla se řídí pokyny MŠMT – „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19) vydanými ke dni 17. 8. 2020. Dále mohou být pravidla zaváděna v návaznosti na protiepidemiologická opatření uložená na místě příslušnou KHS (Krajskou hygienickou stanicí), případně na celostátní úrovni MZd (Ministerstva zdravotnictví).
 2. V celém areálu školy platí zvýšená hygienická opatření týkající se úklidu prostor, zvýšené hygieny, neumožnění vstupu nemocné osoby do budovy apod.
 3. Od začátku školního roku (1. 9. 2020) není před prvním příchodem do školy vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti.
 4. Tyto informace, které jste obdrželi v písemné podobě, naleznete taktéž na vstupních dveřích MŠ a webových stránkách školy: http://skolakr.cz/ v sekci MŠ.
 5. Je nezbytné z hlediska osobní hygieny a zvýšené respirační hygieny zajistit na základě požadavků jednotlivých tříd hygienické potřeby (papírové kapesníky, utěrky apod.). Soupis vám bude předán učiteli jednotlivých tříd.
 6. Je nezbytné neprodleně nahlásit třídním učitelům jakékoli změny (telefonní čísla apod.), aby vás škola mohla v případě potřeby ihned kontaktovat.
 7. Provoz MŠ probíhá v běžném režimu od 6. 30 do 16. 00. Na vstupních dveřích naleznete pokyny, na kterou třídu máte zvonit v časných ranních a pozdních odpoledních hodinách. Vstup do budovy školy je pro zákonné zástupce omezen, učitel si jednotlivé děti přebírá a předává u vchodových dveří.
 8. Příchod dětí do MŠ je omezen na dobu mezi 6. 30 – 8.00, odchod po obědě na dobu 12.00 – 12.30 dle předchozí dohody s učitelem, odchod odpoledne 14. 00 – 16. 00.
 9. Každé dítě si přinese do MŠ 2 čisté roušky v sáčku nadepsané jménem.
 10. Jakékoli známky onemocnění dítěte jsou důvodem pro nepřijetí dítěte do mateřské školy. Pokud dítě trpí chronickým onemocněním včetně alergií (rýma apod.), je nezbytné dodat potvrzení od lékaře, že netrpí infekčním onemocněním, jinak nelze dítě do MŠ v případě symptomů obdobných Covid-19 přijmout.
 11. V případě, že dítě začne vykazovat známky respiračního onemocnění (respektive příznaky související s podezřením na Covid-19) v průběhu pobytu v MŠ je učitel jej neprodleně přemístit do určené separační místnosti, nasadit mu roušku (v případě, že to jde), pedagogický dozor si též nasadí roušku a neprodleně informovat zákonného zástupce, který je povinen dítě v co nejkratší době vyzvednout a neprodleně telefonicky informovat svého pediatra.
 12. V případě vzniklé situace v souvislosti s epidemiologickými opatřeními vás škola bude neprodleně informovat.
 13. V případě uzavření MŠ, nebo za předpokladu, že z důvodu epidemiologických opatření chybí většina třídy, má škola povinnost zabezpečit distanční vzdělávání dětem, které plní povinnou školní docházku (předškoláci). Tato výuka by pravděpodobně opět probíhala formou písemného zadávání úkolů a metodickým vedením. V hodnocení jednotlivých pololetí by opět tato forma výuky byla současně s prezenční výukou hodnocena. Zákonný zástupce dítěte plnícího povinnou školní docházku je povinen ze školou na domácím vzdělávání spolupracovat, plnit a odevzdávat ke kontrole zadané úkoly.
 14. Při příjezdu dětí ze zahraničí bude postupováno individuálním způsobem dle platných předpisů.
 15. V případě uzavření školy dojde k úpravě či odpuštění úplaty za vzdělávání. Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o omluvenou přítomnost a úplata za vzdělávání se hradí.
 16. Školní stravování bude probíhat v běžné podobě, avšak za zvýšených hygienických opatření, z toho důvodu není možné přinášet ani odnášet jakékoli potraviny
  do a z MŠ, vyjma dietních opatření.
 17. Omlouvání dětí bude probíhat telefonickou formou daný den do 7.45 na tel. čísle 774 626 503 či předchozího dne při předávání dítěte.
 18. Poplatky za stravu a úplata za vzdělávání jsou vybírány formou záloh placených přes účet. Dle podkladů, které jste obdrželi písemnou formou.

 

Položení základů celoživotního vzdělávání handicapovaným dětem podle jejich možností, schopností a potřeb.

 

Hlavní priority školního vzdělávacího programu „DOKÁŽU TO!“

 • Ve vzdělávání upřednostňujeme individuální přístup k dětem, práce podle individuálních stimulačních plánů.
 • Podporujeme osvojování dovedností podle individuálních možností a schopností jednotlivých dětí a to ve spolupráci s rodinou a odborníky (logoped, dětský lékař, psycholog, apod.).
 • Zajišťujeme možnost pohybu dětí v prostorách mateřské školy – pomocí technických i lidských zdrojů (Loga, Piktogramy).
 • Vzhledem k rozdílné individualitě dětí je obsah vzdělávacích cílů i očekávaných kompetencí velmi rozdílný. Nabízíme kvalifikovaný, citlivý a laskavý přístup ke všem dětem.
 • Posilujeme soběstačnost dětí a důvěru ve vlastní schopnosti, učíme základním návykům sebeobsluhy.
 • Podporujeme vlastní prožitek – motivace pro rozvoj poznávání a řeči. Využíváme alternativní způsoby dorozumívání.
 • Vyhledáváme a využíváme činnosti, které kladně působí na citovou stránku dětí, vytváříme prostředí pohody a bezpečí.
 • Zařazujeme pohybové aktivity, které by vedly nejen k rozvíjení dovedností, ale i k radostnému prožitku. Vedeme k vytváření bezpečnostních návyků, ohleduplnosti.
 • Využíváme i nadstandardní formy vzdělávání – společné akce rodičů a dětí, výlety apod.
 • Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči a jejich informovanosti. Rodiče mají možnost pobývat s dětmi v zařízení podle potřeby. Samozřejmostí je zachování patřičné mlčenlivosti o osobních údajích dětí i rodině.
Kapacita Provoz MŠ Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ
20 dětí 6:30 – 16:00 500,-

mob. telefon do MŠ: 608 653 896

Přijímání dětí

Do mateřské školy speciální jsou přijímány děti s takovým handicapem, který jim neumožňuje pobyt v početném kolektivu běžné mateřské školy. Příjem je na základě:

 • Doporučení lékaře.
 • Doporučení školského poradenského zařízení -SPC (speciálně pedagogické centrum).

Učitelé MŠ

 • p. Sylva Hubníková DiS. – vedoucí učitelka, třídní učitelka (třída Sluníček)
 • p. Veronika Ropová DiS. – učitelka (třída Sluníček)
 • p. Michaela Svobodová – asistentka pedagoga (třída Sluníček)
 • p. Iva Kotěrová DiS. – třídní učitelka (třída Hvězdiček)
 • p. Kateřina Bártová DiS. – učitelka (třída Hvězdiček)
 • p. Eva Walterová – asistentka pedagoga (třída Hvězdiček)