Mateřská škola

Položení základů celoživotního vzdělávání handicapovaným dětem podle jejich možností, schopností a potřeb.

DĚKUJEME

RODIČE, KTEŘÍ SE V DOBĚ UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY AKTIVNĚ ZAPOJILI DO VZDĚLÁVÁNÍ SVÝCH DĚTÍ – NA ZÁKLADĚ MATERIÁLŮ OD UČITELEK VYPRACOVÁVALI S DĚTMI ÚKOLY, PROCVIČOVALI ČINNOSTI K JEDNOTLIVÝM TÉMATŮM, POSKYTOVALI ZPĚTNÉ VAZBY V PODOBĚ FOTOGRAFIÍ DO ZÁŽITKOVÝCH DENÍKŮ –

VY I VAŠE DĚTI JSTE ÚŽASNÍ!

KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY VÁS OBDIVUJE A JEŠTĚ JEDNOU VÁM VŠEM DĚKUJE 

 

VÁŽENÍ RODIČE, Z ROZHODNUTÍ RADY MĚSTA PARDUBICE BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA 25. KVĚTNA 2020 ZNOVU OTEVŘENA.

Informace o opatřeních a podmínkách  obnoveného provozu mateřské školy

 1. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce „Čestné prohlášení“ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.
 2. Dítě bude přijato pouze zdravé, bez sebemenších příznaků respiračního onemocnění. V MŠ bude k dispozici bezdotykový teploměr. Dítěti může být změřena v průběhu dne teplota, pokud se jeví, že dítě není zcela zdravé. Jakékoliv známky onemocnění mohou být důvodem pro nepřijetí dítěte do mateřské školy.
 3. Ve škole platí zvýšená hygienická opatření týkající se úklidu i provozu MŠ.
 4. Při pobytu před MŠ je povinností udržovat odstup minimálně 2 m od ostatních osob, které nejsou doprovodem dítěte.
 5. Provozní doba MŠ je upravena na dobu od 7.00 do 15.00 tak, aby se nespojovaly jednotlivé skupiny.
 6. Děti budou rozděleny do dvou skupin – 1. skupina bude docházet do třídy Sluníček a 2. skupina do třídy Lentilek, každý ze zákonných zástupců bude vyrozuměn, do které skupiny bude jejich dítě zařazeno.
 7. Zákonní zástupci či doprovod dětí nevstupují do prostor školy, pouze zazvoní na jejich skupinu a vyčkají příchodu učitele.
 8. Příchod do MŠ je omezen na dobu mezi 7.00 a 8.00 hod., odchod po obědě mezi 11.30 – 12.30 hod. dle předchozí dohody s učitelem, odchod odpoledne mezi 14.00 – 15.00 hod.
 9. V případě, kdy dítě začne v průběhu přítomnosti v MŠ vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, je povinností zákonného zástupce si na výzvu učitele dítě okamžitě vyzvednout a učitel je povinen informovat spádovou hygienickou stanici.
 10. Školní stravování bude probíhat v běžné podobě, avšak za zvýšených hygienických opatření, z tohoto důvodu není možné přinášet jakékoli potraviny do MŠ, vyjma dietních opatření.
 11. Je omezena možnost dítěte donést si hračky či jiné předměty z domu do MŠ.
 12. Omlouvání dětí bude probíhat telefonickou formou daný den do 7.45 na čísle 774 626 503 či předchozí den při předávání dítěte.
 13. Organizace vzdělávacích aktivit bude probíhat běžnou formou v prostorách MŠ (třída a školní zahrada), a rovněž nadále formou písemných podkladů k domácímu vzdělávání pro děti, které do MŠ nedocházejí.
 14. Každé dítě bude mít každý den 2 uzavíratelné igelitové sáčky na roušky – oba budou podepsané a nadepsané čisté X špinavé. V sáčku na čisté roušky budou vloženy 2 čisté podepsané roušky, pro případ jejich nutného použití během dne. Roušku nebudou v mateřské škole děti nosit. Jsou pouze pojistkou pro případ možného zhoršení zdravotního stavu v průběhu dne ve skupině nebo jiné aktuální potřeby.
 15. Poplatky za stravu a úplata za vzdělávání jsou vybírány obvyklou formou.

 

Hlavní priority školního vzdělávacího programu „DOKÁŽU TO!“

 • Ve vzdělávání upřednostňujeme individuální přístup k dětem, práce podle individuálních stimulačních plánů.
 • Podporujeme osvojování dovedností podle individuálních možností a schopností jednotlivých dětí a to ve spolupráci s rodinou a odborníky (logoped, dětský lékař, psycholog, apod.).
 • Zajišťujeme možnost pohybu dětí v prostorách mateřské školy – pomocí technických i lidských zdrojů (Loga, Piktogramy).
 • Vzhledem k rozdílné individualitě dětí je obsah vzdělávacích cílů i očekávaných kompetencí velmi rozdílný. Nabízíme kvalifikovaný, citlivý a laskavý přístup ke všem dětem.
 • Posilujeme soběstačnost dětí a důvěru ve vlastní schopnosti, učíme základním návykům sebeobsluhy.
 • Podporujeme vlastní prožitek – motivace pro rozvoj poznávání a řeči. Využíváme alternativní způsoby dorozumívání.
 • Vyhledáváme a využíváme činnosti, které kladně působí na citovou stránku dětí, vytváříme prostředí pohody a bezpečí.
 • Zařazujeme pohybové aktivity, které by vedly nejen k rozvíjení dovedností, ale i k radostnému prožitku. Vedeme k vytváření bezpečnostních návyků, ohleduplnosti.
 • Využíváme i nadstandardní formy vzdělávání – společné akce rodičů a dětí, výlety apod.
 • Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči a jejich informovanosti. Rodiče mají možnost pobývat s dětmi v zařízení podle potřeby. Samozřejmostí je zachování patřičné mlčenlivosti o osobních údajích dětí i rodině.
Kapacita Provoz MŠ Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ
20 dětí 6:30 – 16:00 500,-

mob. telefon do MŠ: 608 653 896

Přijímání dětí

Do mateřské školy speciální jsou přijímány děti s takovým handicapem, který jim neumožňuje pobyt v početném kolektivu běžné mateřské školy. Příjem je na základě:

 • Doporučení lékaře.
 • Doporučení školského poradenského zařízení -SPC (speciálně pedagogické centrum).

Učitelé MŠ

 • p. Iva Kotěrová DiS.
 • p. David Grigier
 • p. Sylva Hubníková DiS.
 • p. Veronika Ropová DiS.
 • p. Anna Poláková – asistentka pedagoga
 • p. Eva Walterová – asistentka pedagoga
 • p. Michaela Svobodová – asistentka pedagoga


logo školy

Aktuality

!!! PEVNÉ TELEFONNÍ LINKY JSOU OPĚT FUNKČNÍ !!!

Kontakt

Ředitelna: 466 304 934

Vedoucí školní jídelny: 466 303 757
774 626 503

Mateřská škola: 608 653 986
Podrobné kontaktní údaje >>
Napište nám >>