Mateřská škola

Položení základů celoživotního vzdělávání handicapovaným dětem podle jejich možností, schopností a potřeb.

Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami se koná
9. – 10. 5. 2022 v předem domluveném čase (telefonicky nebo e-mailem).                           

Do školy jsou přijímány:

 • děti na základě doporučení školského poradenského zařízení, z něhož jednoznačně vyplývá potřeba zařadit Vaše dítě do speciální mateřské školy
 • doporučení dětského lékaře (formuláře k vyzvednutí v MŠ)

K zápisu ještě potřebujete:

 • vyplněnou žádost (k vyzvednutí v MŠ)
 • originál rodného listu dítěte, který potřebujeme pro ověření údajů o dítěti, jež uvádíte v přihlášce
 • občanský průkaz, jímž prokážete, že jste zákonným zástupcem dítěte

Děti mohou být přijímány i během školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy, a to pouze na uvolněné místo.

Individuální dotazy a doplňující informace přes email – skola@skolakr.cz nebo telefonicky – 466 304 934, 777 626 500.

Je možné se domluvit i na osobním setkání, prohlídku prostor MŠ a seznámení se s chodem mateřské školy.

Mgr. Daniela Ročková
ředitelka školy                                                                                                                                                            V Pardubicích 28. 4. 2022

 

 

Hlavní priority školního vzdělávacího programu „DOKÁŽU TO!“

 • Ve vzdělávání upřednostňujeme individuální přístup k dětem, práce podle individuálních stimulačních plánů.
 • Podporujeme osvojování dovedností podle individuálních možností a schopností jednotlivých dětí a to ve spolupráci s rodinou a odborníky (logoped, dětský lékař, psycholog, apod.).
 • Zajišťujeme možnost pohybu dětí v prostorách mateřské školy – pomocí technických i lidských zdrojů (Loga, Piktogramy).
 • Vzhledem k rozdílné individualitě dětí je obsah vzdělávacích cílů i očekávaných kompetencí velmi rozdílný. Nabízíme kvalifikovaný, citlivý a laskavý přístup ke všem dětem.
 • Posilujeme soběstačnost dětí a důvěru ve vlastní schopnosti, učíme základním návykům sebeobsluhy.
 • Podporujeme vlastní prožitek – motivace pro rozvoj poznávání a řeči. Využíváme alternativní způsoby dorozumívání.
 • Vyhledáváme a využíváme činnosti, které kladně působí na citovou stránku dětí, vytváříme prostředí pohody a bezpečí.
 • Zařazujeme pohybové aktivity, které by vedly nejen k rozvíjení dovedností, ale i k radostnému prožitku. Vedeme k vytváření bezpečnostních návyků, ohleduplnosti.
 • Využíváme i nadstandardní formy vzdělávání – společné akce rodičů a dětí, výlety apod.
 • Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči a jejich informovanosti. Rodiče mají možnost pobývat s dětmi v zařízení podle potřeby. Samozřejmostí je zachování patřičné mlčenlivosti o osobních údajích dětí i rodině.
Kapacita Provoz MŠ Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ
20 dětí 6:30 – 16:00 500,-

mob. telefon do MŠ: 608 653 896

Přijímání dětí

Do mateřské školy speciální jsou přijímány děti s takovým handicapem, který jim neumožňuje pobyt v početném kolektivu běžné mateřské školy. Příjem je na základě:

 • Doporučení lékaře.
 • Doporučení školského poradenského zařízení -SPC (speciálně pedagogické centrum).

Učitelé MŠ

 • p. Sylva Hubníková DiS. – vedoucí učitelka, třídní učitelka (třída Sluníček)
 • p. Veronika Ropová DiS. – učitelka (třída Sluníček)
 • p. Michaela Svobodová – asistentka pedagoga (třída Sluníček)
 • p. Iva Kotěrová DiS. – třídní učitelka (třída Hvězdiček)
 • p. Kateřina Bártová DiS. – učitelka (třída Hvězdiček)
 • p. Eva Walterová – asistentka pedagoga (třída Hvězdiček)


logo školy

Aktuality

Informace o stavebních úpravách v okolí školy

Kontakt

Ředitelna: 466 304 934

Vedoucí školní jídelny: 466 303 757
774 626 503

Mateřská škola: 608 653 896
Podrobné kontaktní údaje >>
Napište nám >>