Logopedické třídy

Plánujeme ve školním roce 2018/2019 otevřít 1. třídu logopedickou pro žáky s těžšími vadami řeči. Závažnost vady řeči posuzuje školské poradenské zařízení (SPC, PPP) na základě zprávy klinického logopeda. Toto doporučení je zpravidla platné nejvýše po dobu 2 let (dle vyhl. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami…). Po překonání potíží bude dítě přeřazeno do běžné školy v místě bydliště.

Třída je určena především pro žáky s opožděným vývojem řeči, četnější dyslálií, dysfázií, mutismem a specifickými poruchami učení. Často se totiž stává, že potíže s řečí se vyvinou ve specifickou poruchu učení. Zařazení do logopedické třídy není důvodem k přerušení péče u klinického logopeda, navštěvování logopedické třídy je vhodné zejména kvůli přizpůsobeným nárokům na dítě a průběžnému upevňování dovedností pod vedením speciálního pedagoga.

Co nabízíme:

 • individuální přístup v menším kolektivu žáků (6 – 14)
 • péče speciálních pedagogů
 • cílená péče během celého vyučování
 • výuka dle školního vzdělávacího programu pro základní školy 1. -5. ročník
 • podnětné prostředí pro rozvoj řeči, přizpůsobení tempa individuální potřebám dítěte
 • hodnocení je diferencované podle stupně vady, tolerantní k potížím
 • materiál k osvojení a procvičování učiva je volen s ohledem na potíže žáků
 • 2 hodiny týdně skupinová logopedie, 1 x týdně individuální logopedická péče

 

Přijímací pohovor:

 • termín konání:  hod.
 • doručení vyplněné přihlášky nejpozději do
 • doporučení školského poradenského zařízení
 • zpráva klinického logopeda
 • pohovor s dítětem
 • spádová oblast Pardubice

 

Přihláška:

Pokud se rozhodnete, že logopedická třída je pro Vaše dítě tím nejlepším řešením, stačí stáhnout přihlášku na našich stránkách a zaslat ji nafocenou nebo naskenovanou na e-mail školy, popřípadě donést do školy osobně. Jestliže máte zájem o další informace nebo návštěvu školy, kontaktujte vedení školy (viz kontakty).

 

Přihláška ke stažení zde.