Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause 2344

Jsme moderní, přitažlivá a dynamická škola, navazující na nejlepší tradice českého speciálního školství. Naším posláním je výchova a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola byla zřízena v roce 1991.

Dbáme na využití nových technologií ve výuce:

Od 13. května 2014 jako jediná škola v Pardubicích používáme interaktivní stůl Smart table 442i.     
 

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020

se bude konat

ve středu 3. dubna 2019 od 13 do 18 hodin

a ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 13 do 18 hodin

 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad (tj. od 1. 9.2012 do 31. 8. 2013). Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Nesplnění této povinnosti lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona.

Co přinést k zápisu?

  • doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum nebo pedagogicko-psychologická poradna)
  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • nemá-li zákonný zástupce dítě zapsáno v občanském průkazu, lze trvalý pobyt doložit výpisem z evidence obyvatel
  • zastupuje-li dítě jiná osoba, doloží oprávnění dítě zastupovat

Cizinci předloží: pas dítěte, pas zákonného zástupce, povolení k trvalému pobytu v ČR, adresu trvalého pobytu v ČR, průkaz zdravotní pojišťovny  s českým rodným číslem.

O čem informovat školu?

  • o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, předložit údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení
  • o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Podrobné informace ke stažení zde.

 

                                                                                                              

 

Součástí školy jsou

Vzdělávací programy

Výroční zpráva a školní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.